GIÁO DỤC

Bất ngờ quỹ học bổng từ đại học kết hợp công nghệ cao và tương tác

Trường Đại học Anh Quốc Việt Nam nâng giá trị quỹ học bổng và hỗ trợ tài chính lên 53 tỷ đồng.