GIÁO DỤC

Yếu tố quan trọng nhất cho chuyển đổi số thành công - Geneat Software

Trong thế giới ngày càng số hóa, việc chuyển đổi số không còn chỉ là lựa chọn, mà trở thành yếu tố sống còn cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, thành công trong cuộc chuyển đổi số không chỉ dựa trên công nghệ cao. Một yếu tố quan trọng mà doanh nghiệp cần lưu ý đó là con người, cụ thể là sự thấu hiểu con người.