GIÁO DỤC

Trang thông tin chuyên sâu về phát triển nông thôn, sản phẩm OCOP, nông thôn mới của Hà Nội

Vừa qua Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Hà Nội vừa hoàn thiện trang tin điện tử https://nongthonmoihanoi.gov.vn/. Đây là Trang thông tin chuyên sâu về phát triển nông thôn, sản phẩm OCOP, nông thôn mới của Hà Nội