GIÁO DỤC

Thường Tín vững vàng về đích huyện nông thôn mới

Sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới, đến nay huyện có 28/28 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới của huyện đã phát triển sâu rộng và trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện.