GIÁO DỤC

Toyota 2000GT đời 1967 được bán đấu giá hơn 900.000 USD

Chiếc Toyota 2000GT đời 1967 được trả giá 912.000 USD trong cuộc đấu giá của RM Sotheby’s.